dex

"Financing the innovations."  
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Home Reference Projekty

Projekty


AUTOCLUSTERSautoclusters logo

Délka trvání projektu: 2009 - 2012

Program: South-East Europe

Cílem projektu AUTOCLUSTERS je sdružovat různé sebjekty jako jsou vysoké školy,R&D instituce, MSP, nečlenské státy EU, stejně jako IPA země s cílem vytvořit první automobilovou spolupracující síť v jihovýchodní Evropě. Clustering činnosti druhé úrovně navrženy v rámci projektu jsou zaměřeny na zlepšování inovační kapacity v regionu a zlepšení technologie a transferu know-how.

Czech DEX je autorem tohoto projektu a v průběhu procesu implementace podporuje vedoucího partnera Automobilový klastr Západní Slovensko.


AutoNetautonet logo

Délka trvání projektu: 2010 - 2013

Program: Operační program CENTRAL EUROPE

Hlavním cílem projektu AutoNet je podpořit inovační procesy a propagovat region střední Evropy a její aktéry jako klíčový region pro vytváření nových inovativních postupů, materiálů nebo výrobků v automobilovém průmyslu.

Czech DEX je autorem projektu, během realizace podporující vedoucího partnera - Automobilový klastr Západní Slovensko.

 

ClustersCordclusters cord logo

Délka trvání projektu: 2010 - 2013

Program: Operační program CENTRAL EUROPE

Partneři zastupující regionální obchodní podporující aktéry (např. RDA) v rámci tohoto projektu spojily své síly, aby zlepšili regionální kapacity v oblasti řízení a rozvoje klastrů, a to prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů a rozvíjí spolupráci mezi stávajícími subjekty.

Czech DEX jako autor tohoto projektu podporuje Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje při realizaci projektu, poskytuje technickou pomoc a řídí projekt.

 

InoPlaCeinoplace  logo z webu

Délka trvání projektu: 2011 - 2014

Program: Operační program CENTRAL EUROPE

InoPlaCe projekt míří na mladé inovátory jako klíčovou hnací sílu rozvoje, přinášející do regionů vysoký inovační potenciál. Projekt přinese zlepšení rámcových podmínek pro jejich inovační aktivity na regionální úrovni.

Czech DEX je autorem tohoto projektu podporuje Regionální rozvojovou agenturu jižních Čech při realizaci projektu, poskytuje technickou pomoc a řídí projekt.

 

Urban SMS

urban sms logo

Délka trvání projektu: 2008 - 2012

Program: Operační program CENTRAL EUROPE

Urban Soil Management Strategy (URBAN SMS) projekt (možno přeložit jako projekt Strategie řízení městských půd) spojil zkušenosti, odborné znalosti a úsilí celkem 11 partnerů (výzkumné instituce a obecní úřady) ze 7 zemí střední Evropy. Hlavním cílem projektu bylo definovat, navrhnout a vyvinout užitečnou strategii hospodaření s půdou, kterou je možno využít při městském plánování. Sekundárním cílem je vzdělávat a zvyšovat povědomí mezi příslušnými rozhodovacími orgány.

Czech DEX podporoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

CluStratclustrat logo

Délka trvání projektu: 2008 - 2012

Program: Operační program CENTRAL EUROPE

Zachování a zlepšování konkurenceschopnosti klastrů v oblasti střední Evropy. To je hlavním cílem projektu CluStrat. Projekt vyvíjí společnou strategii, jak posílit inovační kapacity a konkurenceschopnosti klastrů v regionu střední Evropy.
Czech DEX podporuje Národní klastrovou asociaci, která je jedním z partnerů projektu, s externí obsahovou pomocí a realizací některých aktivit.

 

PeriUrbanperiurban logo

 Délka trvání projektu: 2009 - 2012

 Program: INTERREG IVC

PeriUrban je regionální iniciativní projekt, který využívá meziregionální výměny zkušeností na zlepšení politiky v oblasti řízení přírodních příměstských oblastí. Projekt se zaměřuje zejména na politiky a řešení ke zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost. Zaměření se na vytváření a management parků v přírodních předměstských oblastech v souladu s EU politikou životního prostředí a sanace v příměstských oblastech, může mít pozitivní dopad na životní prostředí a na zastavení úbytku biologické rozmanitosti.

Czech DEX působí jako externí expert, podporuje Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

 

I4W - Innovation for Welfareinnovation for welfare logo

 Délka trvání projektu: 2007 - 2012

 Program: INTERREG IVC

I4W projekt spojil politiky, poskytovatele znalostí, ekonomické a sociální prostředníky a zdravotní instituce, a implementuje projekty a politiky v rámci 6 regionů. Tyto zúčastněné strany sdílejí, vyměňují si, přenášejí a realizují osvědčené postupy a vynakládají úsilí na obnovu regionální politické agendy.

Prostřednictvím meziregionální spolupráce, I4W vybudovalo nové koalice hospodářských a sociálních aktérů. Tímto způsobem se I4W stal evropským generátorem pro nová řešení, které podporují zdraví a pohodu. K dispozici je celkově 8 dílčích projektů realizovaných v rámci I4W.
Czech DEX podporoval Regionální rozvojovou agenturu jižních Čech v oblasti projektového řízení a realizační činnosti.


 
© 2012 CzechDEX
Nad Octárnou 406/11, 16200 Praha 6, Česká republika |info@czechdex.cz | Design by IdeaCreative