dex

"Financing the innovations."  
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Home Reference Programy

Programy

Czech DEX je přední poradenská společnost, poskytující širokou škálu služeb v oblasti EU projektů a působící především na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Czech DEX poskytuje služby veřejnosti i soukromým subjektům a naši experti disponují odbornými znalostmi pro úspěšnou propagaci, rozvoj a řízení nadnárodních projektů financovaných z různých mezinárodních programů.

Pokud jde o služby související s programy financovanými z evropských zdrojů, Czech DEX působí jako developer projektů a poskytovatel technické pomoci hlavnímu partnerovi projektového konsorcia nebo poskytuje službu externí asistence obsahu a technické pomoci pro všechny projektové partnery. Tým společnosti může obě oblasti působení prokázat bohatými referencemi v rámci různých komunitárních EU programech.

Naši odborníci působí a pracují v následujících komunitárních programech:

 • Horizont 2020 (nástupce programu FP7)
 • INTERREG IVC
 • nadnárodní programy spolupráce (OP CENTRAL EUROPE, SEE TCP, ...)
 • COSME - Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • LLP (program celoživotního vzdělávání)
 • PROGRESS program

horizon2020
 
Horizont 2020 je finančním nástrojem implementující inovační Unii - stěžejní iniciativa EU strategie EUROPE 2020 se zaměřuje na zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy. Tento program je největším EU programem pro výzkum a inovace s rozpočtem téměř 80 miliard € pro sedmileté programovací období 2014 - 2020.
 
Hlavní oblasti zájmu programu Horizont 2020 jsou:
 • vynikající věda
 • vedoucí postavení průmyslu
 • sociální výzvy

 

INTERREG IVCInterreg IVC logo

INTERREG IVC poskytuje finanční prostředky pro meziregionální spolupráci v rámci celé Evropy. Jejím hlavním cílem je zlepšit účinnost regionálních politik a nástrojů a má za cíl přispět k ekonomické modernizaci a konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím výměny zkušeností a identifikace osvědčených postupů plynoucích z mezinárodní partnerské spolupráce. Hlavními oblastmi podpory jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a prevence rizik. 
Reference týmu Czech DEX v tomto programu se vztahují k technické pomoci a externí asistenci obsahu v oblasti řízení a realizace těchto projektů spolufinancovaných v rámci programu INTERREG IVC:

innovation for welfare logoperiurban logo

 

Programy nadnárodní spolupráce

V rámci programů nadnárodní spolupráce Czech DEX dosáhl některých pozoruhodných úspěchů při vývoji a následné realizaci nových projektů.
Vytváříme a podporujeme inovativní řešení a nápady různým typům soukromých a veřejných podniků i institucí. Jako autoři různých projektů podporujeme vedoucích partnery projektů v technickém a metodickém řízení a v realizaci těchto projektů.


CENTRAL EUROPE je program EU podporující spolupráci mezi 9 středoevropskými zeměmi (Rakousko, Česká republika, část Německa, Maďarsko, část Itálie, Polsko, Slovensko, Slovinsko a část Ukrajiny). Po celou dobu své činnosti si klade za cíl zlepšit inovační potenciál, dopravní obslužnost a dostupnost a životní prostředí. To vše totiž vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů v oblasti střední Evropy.
Projekty v rámci tohoto programu, které Czech DEX vyvinul a podporuje vedoucí partnery:

autonet logo

   urban sms logo

 
 
inoplace logo z webu

 

clusters cord logo

 

Program South East Europe si klade za cíl rozvíjet nadnárodní partnerství na úrovni strategického významu, s cílem zlepšit územní, hospodářské a sociální integrační procesy a přispět k soudržnosti, stabilitě a konkurenceschopnosti regionu. Programy nadnárodní spolupráce obecně podporují udržitelný a vyvážený rozvoj evropského území.
Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce je součástí cíle EU regionální politky evropské územní spolupráce.
V rámci SEE TCP Czech DEX vyvinul a podporuje vedoucí partnery při realizaci:

autoclusters logo

 

COSME

cosme

Malé a střední podniky jsou hlavním cílem tohoto programu pro nové programovací období 2014 - 2020, jehož plánovaný rozpočet pro sedmileté období činí 2,3 mld. €.  

Tento program bude usnadňovat a zlepšovat přístup k financím pro MSP prostřednictvím poskytnutí úvěrové záruky a rizikového kapitálu.
Všechny podniky mají také přístup ke službám sítě Enterprise Europe Network a mohou se obrátit na místního partnera ve svém regionu. Více než 600 partnerských organizací v 54 zemích jsou schopni oslovit více než 2 miliony MSP, tím mohou podniky získat lepší přístup na trh.

Podpora podnikání a podnikatelské kultury je dalším hlavním cílem COSME vzhledem k tomu, že podnikatelé představují klíčový sektor pro evropský růst a konkurenceschopnost. COSME bude dodatečně cílit na omezování administrativní zátěže tím, že omezí zbytečný reporting a požadavky na dodatečné informace.

 

 Program celoživotního vzdělávání (LLP)

LLP logo

Program Evropské komise umožňuje vzdělávání a odbornou přípravu všem lidem všech věkových kategorií.

V rámci tohoto programu může probíhat široká škála aktivit, jako jsou pracovní a studijní výměny, studijní pobyty a mezinárodní spolupráce. Projekty v rámci tohoto programu nejsou určeny pouze pro studenty, ale i pro učitele, trenéry a všechny další subjekty zapojené do vzdělávání a celoživotní odborné přípravy.

Czech DEX spolu s dalšími 6 projektovými partnery začal implementovat nový nadnárodní projekt NoNEETs běžící pod programem GRUNDTVIG. Projekt NoNEETs řeší problematiku mladých dospělých ve věku 15 - 29 let, kteří jsou nezaměstnaní, nestudují ani nenavštěvují žádné rekvalifikace a podporuje jejich začlenění do společnosti a umožní jim vstup na pracovní trh skrze vzdělávací a assessment programy. Oficiální start projektu je Listopad 2013. O novinkách a dalším postupu Vás budeme průběžně informovat v sekci Novinky.

 

LIFE+ Programlife logo

Program Společenství LIFE + je finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí. Program je rozdělen do 3 základních oblastí: LIFE + Příroda a biologická rozmanitost, LIFE + Politika a správa životního prostředí a LIFE + informace a komunikace. Žádosti se předkládají na jednotných národních kontaktních místech (např. Ministerstvo životního prostředí), ale hodnocení jsou prováděny na úrovni EU.


PROGRESS

Program PROGRESS je finanční nástroj, který podporuje rozvoj a koordinaci evropských politik v následujících 5 oblastech:

 • zaměstnanost;
 • sociální začlenění a ochrana;
 • pracovní podmínky;
 • diskriminace a rovnosti žen a mužů.

Czech DEX zná program dobře díky poskytování konzultací různým průmyslovým partnerům ve zmíněných oblastech.

 
© 2012 CzechDEX
Nad Octárnou 406/11, 16200 Praha 6, Česká republika |info@czechdex.cz | Design by IdeaCreative